نمایش فایل: ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت و بررسی کاربردهای آن

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت و بررسی کاربردهای آنرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:هیدروکسی آپاتیت,خواص هیدروکسی آپاتیت,ساختار هیدروکسی آپاتیت,کاربردهای هیدروکسی آپاتیت,روشهای تهیه هیدروکسی آپاتیت ,ساختار و خواص هیدروکسی آپاتیت و بررسی کاربردهای آن,دانلود پایان نامه مواد,دانلود پایان نامه رشته مواد

دانلود پایان نامه مهندسی مواد

چکیده:

تا پیش از سال 1895، که Roentgen پرتو ایکس را کشف کرد و متعاقب آن، Brag با کشف قانون خود انقلابی در مینرالوژی ایجاد کرد، در مورد شناسایی ساختار کریستالی مواد مطالعه عمیقی انجام نشده بود [1]. Milovsky در کتاب مینرالوژی خود (چاپ سال 1985)، HAP را جزو خانواده فسفات‌ها معرفی کرده ولی توجه چندانی به آن نشان نمی‌دهد. تا جایی كه در بخش کاربردها، کانی آن را به عنوان منبعی برای تأمین فسفات ذکر می‌کند [8]. فسفات، نام بنیانی است مشتق از یکی از اکسی‌اسیدهای فسفر، که دارای 3 پروتون قابل کنده شدن در محیط آبی است. بنیان فسفات PO43- است که می‌تواند با فلزات مختلف ترکیب شود. ترکیب آن با کلسیم، کلسیم‌فسفات‌ها را به وجود می‌آورد. تا پیش از کشف De Jong، نمک‌های کلسیم‌فسفاتی به عنوان کود در کشاورزی کاربرد داشتند.

در سال 1926، مطالعات De Jong، بر روی الگوی پراش پرتو ایکس استخوان تنها فاز معدنی قابل شناسایی استخوان را آپاتیت معرفی کرد که این باعث شد فصل جدیدی در تحقیقات دانشمندان مواد و بیومتریال باز شود [2]. Ivanova اولین بار شناسایی ساختار کریستالی هیدروکسی‌آپاتیت را به سال 1930 منسوب کرده ‌است [9]. البته Kalita، اولین کاربرد پزشکی موفق کلسیمفسفات‌ها را، 10 سال قبل از این گزارش، یعنی سال 1920 از Albee نقل کرده‌است که به طور منطقی می‌بایست بررسی‌های ساختاری هم بر روی آن انجام شده باشد [10]. یکی از معروفترین گزارش‌ها در مورد ساختار بلوری آپاتیت مربوط به کار Posner و همکاران در سال 1958 است که اندازه پارامترهای شبکه HAPرا به صورتnm 9432/0a = b = و nm6881/0c = تعیین کردند [11]. از آن به بعد گزارش‌های متعددی با ارقام کمتر و بیشتر از این مقدار ارائه شده‌اند. ولی مقدار قابل قبول استاندارد، توسط کارت پراش پرتو ایکس شماره JCPDS 9-432 محاسبه می‌گردد.

مهمترین خاصیت HAP که آن را برای محققان مواد و بیومتریال جذاب کرده‌است، خواص زیستی آن است. HAP دارای خواص مهمی مانند بیواکتیویتی و استئوکانداکتیویتی می‌باشد. بیواکتیویتی عبارت است از توانایی برقراری پیوند مستقیم شیمیایی با سلول‌های بدن. استئوکانداکتیویتی، قابلیت هدایت رشد استخوانی است. به عبارتی این ماده توانایی آن را دارد که وقتی در محیط بدن قرار می‌گیرد، بازسازی بافت استخوان از دست رفته را تسهیل و تشویق کند. به گزارش Hoang [14] در مجله Nature، می‌توان علت این پدیده را به پروتئین استئوکلسین ، که مهمترین پروتئین غیر کلاژنی استخوان است، منسوب کرد. این پروتئین نقش سیگنال‌دهنده را برای سلول‌های استئوبلاست و استئوکلاست بازی می‌کند. استئوکلسین به HAP گرایش دارد و به آن می‌چسبد. بررسی‌های ساختاری این پروتئین نشان داده‌است که سطح این پروتئین بار منفی دارد و در آن یون‌های کلسیم به صورتی جهت‌گیری کرده‌اند که دقیقاً مکمل یون‌های کلسیم موجود در HAP هستند [14].

کلمات کلیدی:

هیدروکسی آپاتیت

خواص هیدروکسی آپاتیت

ساختار هیدروکسی آپاتیت

کاربردهای هیدروکسی آپاتیت

فهرست مطالب

چکیده 2

مقدمه 4

جدول الف: عمده ترین کلسیم فسفاتهای دارای کاربرد بیولوژیک [7] 8

1 9

1-1 هیدروکسی‌آپاتیت 9

1-1-1 تاریخچه هیدروکسی‌آپاتیت 9

1-1-2 ساختار کریستالی و کریستالوگرافی هیدروکسی آپاتیت 11

شکل 1-1: ساختار بلوری هیدروکسی‌آپاتیت (تصویر بر صفحه 001) [9]. 13

1-1-3 خواص هیدروکسی‌آپاتیت 13

1-1-3-1 خواص بیولوژیكی 13

1-1-3-2 چگالی 14

1-1-3-3 حلالیت در محیط آبی 14

DCPD > DCP > OCP > β-TCP > HAP 14

1-1-3-4 خواص مکانیکی 14

شکل 1-2: تغییرات چقرمگی شکست با درصد تخلخل در سرامیکهای آپاتیـتی [20] 16

شکل 1-3: تغییرات استحکام فشاری با درصد حجمی تخلخل در سرامیکهای HAP [3] 16

جدول 1-1: مقایسه خواص مکانیکی HApبا استخوان‌های متراکم و اسفنجی [15] 16

1-1-4 ترمودینامیک هیدروکسی‌آپاتیت و تبدیلات فازی آن 17

جدول 1-2: عمدهترین ترکیبات کلسیمفسفاتی بر مبنای رابطه 1-1 [21] 17

شکل 1-4: دیاگرام تعادلی فازی سیستم دوتایی CaO-P2O5 در حضور و عدم‌حضور بخار آب [25] 21

1-1-5 جایگزینی یونی در هیدروکسی‌آپاتیت 22

شکل 1-5: ساختار آپاتیت و فلوروآپاتیت [33] 23

1-2 كاربردهای هیدروكسی آپاتیت 24

1-2-1 کاربردهای پزشکی هیدروكسی‌آپاتیت 24

1-2-2 کاربردهای غیر پزشکی هیدروكسی‌آپاتیت 26

1-3 روشهای تهیه هیدروکسی‌آپاتیت 28

1-3-1 روش رسوبگیری از محلول (شیمی تر) 28

1-3-1-1 روش معمولی شیمی تر 29

شکل 1-6: تغییر اجزای فسفاتی با pH در محلول H3PO4 [52] 33

1-3-1-2 استفاده ازالگوها یا مایسلها 35

شکل 1-7: تصویر TEM پودرهای هیدروکسیآپاتیت بدست آمده توسط Wang و همکاران [68] 38

1-3-1-3 استفاده از منابع انرژی برای کنترل فرایند رسوبگذاری 41

1-3-1-3- الف) استفاده از امواج مافوق صوت در شیمی تر 41

1-3-1-3- ب) استفاده از میکروویو در شیمی تر 42

1-3-1-3-ج) استفاده از انرژی مکانیکی در سنتز شیمی تر (روش مکانوشیمیایی) 43

2- مرحله دوم: کلسینه کردن 44

1-3-2 روش خشک 45

1-3-3 روش هیدروترمال 47

1-3-4 سایر روشها 49

مراجع 50

ادامه مطلب و دریافت فایل

مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه راهکارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی:امنیت زیستی,بیماریهای عفونی دام,طراحی امنیت زیستی,کاهش بیماریهای عفونی با امنیت زیستی,مفهوم و ماهیت امنیت زیستی و ارائه راهکارهایی برای مهار بیماری با تاکید بر بیماریهای عفونی,دانلود پایان نامه امنیت زیستی,دانلود پایان نامه دامپزشکی,دانلود پایان نامه رشته دامپزشکی

ماهیت جرم از نگاه های مختلف و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن:تعریغ جرم,طبقه بندی جرایم,مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم,ماهیت جرم در نظام حقوقی ایران,تحلیل عنصر معنوی جرم,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق,ماهیت جرم از نگاه های مختلف و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن

پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی:دانلود پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی ,ساختار ترازپرداخت‌های خارجی,حساب تسویه رسمی,ترازپرداخت‌های ایران,تعادل ترازپرداخت‌های خارجی,مشکلات گزارشگری ترازپرداخت‌های خارجی

فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری:فریب در ازدواج,تدلیس در ازدواج,دانلود مقاله فریب در ازدواج,دانلود مقاله تدلیس در ازدواج,آثار فقهی فریب در ازدواج,آثار حقوقی فریب در ازدواج,پیشنهاد قانونی جهت پیشگیری از فریب در ازدواج

کتاب تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری:کتاب تفکر سیستمی,دکتر قاسم مختاری,مبانی ابزار و روش

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بانک شهر با رویکرد BSC:ارزیابی عملکرد در بانک,شاخص های ارزیابی عملکرد بانک,ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن,ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc),مقاله ارزیابی عملکرد بانک ها,ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر,ارزیابی عملکرد بانک شهر با کارت امتیازی متوازن

معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه:مدیران شایسته,دانلود پایان نامه شایستگی مدیران در قرآن,ملاک های مدیران شایسته,دانلود پایان نامه شایستگی مدیران در نهج البلاغه ,دانلود پایان نامه معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران,دانلود پایان نامه مدیریت,معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

تمایز طلاق از مفاهیم مشابه و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران:"تعریف لغوی و اصطلاحی طلاق",تعریف طلاق در فقه,اقسام طلاق در فقه,انواع طلاق در اسلام,انواع طلاق در فقه,انواع طلاق در فقه و حقوق ایران,انواع طلاق در قوانین ایران,تحولات تقنینی طلاق,تمایز طلاق از مفاهیم مشابه,پایان نامه طلاق,دانلود پایان نامه طلاق,پایان نامه با موضوع طلاق,دانلود پایان نامه در مورد طلاق

داده کاوی و روشهای آن:روشهای داده کاوی,انواع روشهای داده کاوی,روشهای مختلف داده کاوی,مقایسه روشهای داده کاوی,طبقه بندی روشهای داده کاوی,روش های داده کاوی چیست؟,تکنیک های داده کاوی,تکنیک های داده کاوی چیست,انواع تکنیک های داده کاوی,مقایسه تکنیک های داده کاوی,اصول و روش های داده کاوی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند لبنبات:مبانی نظری ارزش ویژه برند لبنبات,دانلود مبانی نظری ارزش ویژه برند لبنبات,پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند لبنبات,ادبیات نظری ارزش ویژه برند لبنبات,فصل دوم پایان نامه ارزش ویژه برند لبنبات,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند لبنبات,ادبیات و مبانی نظری ارزش ویژه برند لبنبات